สมาชิกในทีม

โครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการดำเนินโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
1. แนวทางการบริหารโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินศักยภาพตำบล และ 3. การใช้งานระบบ Project Based Management ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานตำบล ข้อมูลของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าของตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ผู้อ่าน หรือผู้ที่สนใจโครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
Visitors: 2,460