ประวัติการก่อตั้ง

ชื่อโครงการ: โครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานที่ดำเนินการ: ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ้กกิ้นส์

ความต้องการของชุมชน: ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีความต้องการดังนี้

   1. การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชนอย่างทั่วถึง

   2. การส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำประจำครอบครัว แหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี

   3. การส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตำบลในอนาคต

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชนอย่างทั่วถึง จัดการฝึกอบรมแก่ประชาชน ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาการว่างงาน เป้าหมายที่ 2 การส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำประจำครอบครัว แหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอก สระน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อผู้นำว่ามีความรู้มีประสบการณ์มีความเป็นผู้นำมีความน่าเชื่อถือ มีศักยภาพที่สามารถรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรมได้จริง

 
 
Visitors: 3,019