ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลแบรนด์สินค้าของตำบลเกาะลันตาใหญ่
ก่อนทำธุรกิจใด ๆ ควรทำความเข้าใจกับความหมายของ Brand หรือตราสินค้าเสียก่อน เพราะแบรนด์คือหน้าตาและชื่อเสียงของธุรกิจ ในทางทฤษฎีแบรนด์ หรือตราสินค้า คือ สิ่งที่สามารถออกแบบ หรือสร้างออกมาในรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้า เพื่อสื่อสารและแสดงความเป็นตัวตนของสินค้า นอกจากนี้ แบรนด์ หรือตราสินค้าไม่ได้เป็นแค่เพียงชื่อสินค้า โลโก้ โฆษณา หรือบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่แบรนด์ หรือตราสินค้ายังหมายรวมถึง ความรู้สึก หรือความประทับใจโดยรวมต่อสินค้านั้น ๆ ของผู้บริโภค ทั้งจากการโฆษณา ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากสินค้าและการบริการ รวมถึงประสบการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของแบรนด์ 

ดังนั้น แบรนด์ หรือตราสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างแบรนด์ขึ้นมา เพราะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุน
การประกอบอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในตำบลเกาะลันตาใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลและธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง สวนผลไม้ และชาวบ้านบางส่วนพยายามสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อลดการพึ่งพิงจากภายนอกจากการใช้ภูมิปัญญาและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเกาะลันตาใหญ่ทั้งที่จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นอาชีพเสริมและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

 • พริก-1.jpeg
  น้ำพริกกลุ่มแม่บ้านหัวแหลม ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ในอดีตมีการคิดค้นน้ำพริกขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติและดับกลิ่นคาวของอาหาร ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบ...

 • 116603.jpg
  กะปิหวาน ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ กะปิเป็นวัฒนธรรมอาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน มักใช้เป็นส่วนผสมหรือเครื่องปรุงในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารมีความจัดจ้านครบรสมา...

 • อินทรีย์.jpg
  ปลาเค็ม ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การถนอมอาหารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบ...

 • เครื่องแกงแพนง-1.jpg
  เครื่องแกงใต้ ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงใต้ เกิดจากการที่คุณวรรณวิภา เอ้งฉ้วน มักซื้อเครื่องแกงจากตลาดเพื่อใช้ปรุงอาหารในครัวเรือน และร้านอาหาร แต่เครื่องแกงที่ซื้อ...

 • LINE_ALBUM_แบรนด์​2_211113_12.jpg
  ปลาเค็มแดดเดียว ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ปลาแดดเดียว เป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทย เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านสมัยก่อนนำมาใช้ถนอมอาหาร เพื่อเก็บปลาไว้กินได้เป็นเวลานาน ซึ่...

 • 113229-1.jpg
  ศรีรายาใบจาก ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ต้นจาก เป็นพืชจำพวกปาล์มชนิดเดียวที่อยู่ในป่าชายเลนและมีลำต้นอยู่ใต้ดิน นับเป็นพืชเก่าแก่มากชนิดหนึ่งที่มีซากดึกดำบรรพ์อายุถึง 70 ล้านป...

 • 114343.jpg
  ชาใบไผ่ (Bamboo Organic Leaf Tea) ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ชาใบไผ่เป็นเครื่องดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีรสชาติหวานหอมอ่อน ๆ ช่วยสร้างสมดุลให้จิตใจและร่างกายเป็นอย่างดี ชาใบไ...

 • LINE_ALBUM_แบรนด์​2_211113_3.jpg
  สินค้าขยะรีไซเคิล ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะลันตาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเกาะตามมา โดยมีขยะใหม่หลายสิบตันต่อวัน ซึ่งมีทั้ง...

 • Phu Lanta Nee.png
  เครื่องปั้นดินเผา Phu Lanta Nee ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ เครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ในการใช้ภาชนะใส่อาหารและน้ำ ต่อมาเครื่องปั้นดินเ...

 • S__15835141-1.jpg
  Happiness-เศษไม้ลอยทะเล ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันขยะจากทะเลมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก เกิดจากการที่มนุษย์ทิ้งขยะล...
Visitors: 3,019