เกี่ยวกับเรา

โครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการดำเนินโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. แนวทางการบริหารโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินศักยภาพตำบล และ 3. การใช้งานระบบ Project Based Management ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานตำบล ข้อมูลของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าของตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ผู้อ่าน หรือผู้ที่สนใจโครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

  • u2t.png
    ชื่อโครงการ: โครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานที่ดำเนินการ: ต...

  • S__15556797.jpg
    โครงการฟื้นฟูธุรกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโคร...
Visitors: 3,019