ใบจาก

ศรีรายาใบจาก

  • ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์

ต้นจาก เป็นพืชจำพวกปาล์มชนิดเดียวที่อยู่ในป่าชายเลนและมีลำต้นอยู่ใต้ดิน นับเป็นพืชเก่าแก่มากชนิดหนึ่งที่มีซากดึกดำบรรพ์อายุถึง 70 ล้านปี พบได้ทั่วไปในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในบริเวณน้ำจืดและน้ำกร่อยที่มีน้ำเค็มขึ้นถึง มักจะขึ้นเป็นดงขนาดใหญ่ เรียกว่า ป่าจากหรือดงจาก สามารถเติบโตได้ดีในดินโคลนตามป่าชายเลน หรือบริเวณริมคลองที่มีไม้ให้ร่มเงาปะปนอยู่ด้วย เกาะลันตามีต้นจากขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต และได้มีการนำต้นจากมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยใช้ส่วนยอดอ่อนมาทำเป็นใบจากไว้สูบแทนบุหรี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ การใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

  • ช่องทางการติดต่อ/ สถานที่ตั้ง นาง หน๊ะ ไทรบุรี โทร. 093 - 5792727 ที่อยู่ 86/ 3 หมู่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
  • https://www.facebook.com/ศรีรายาใบจาก
 
 
Visitors: 2,460