อ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ เป็นการเก็บกักน้ำ โดยการสร้างเขื่อนปิดกั้นระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง เพื่อกั้นน้ำที่ไหลมาตามร่องน้ำหรือ ลำน้ำธรรมชาติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แห้งแล้ง ลำธารและลำห้วย มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน ร่วมมือกับชาวบ้านทำความสะอาดฝายเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาที่เก็บนำประปาไม่สะอาดพอ ปัญหาน้ำแล้งและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างกลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงาน 4 องค์กรหลัก (อปท. ท้องที่ องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน)

Visitors: 2,459