ฝึกอาชีพทำขนม

ฝึกอาชีพให้กับคนในชมชน

เลือกครัวเรือนเป้าหมาย ต้องเกิดจากความสมัครใจ และมีความตั้งใจในการฝึกอาชีพ เพื่อก่อให้เกิด การสร้างอาชีพที่มั่นคง และควรเลือกอาชีพที่เป็นความต้องการของชาวบ้านโดยแท้จริง มีความถนัด มีความรู้ ประสบการณ์

ส่งเสริมการสร้างวิทยากรชาวบ้าน นั่นคือ “ปราชญ์ชาวบ้าน” โดยให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่อยากทำ และฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถนำไปเป็นอาชีพ

Visitors: 2,459