ทำสินค้าจากขยะ

ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์รีไซเคิลลันตา ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของทีม U2T เกาะลันตาใหญ่ โรงงานนุกอีโค และกลุ่มรักลันตาสวีเดน ด้วยการทำงานจัดการขยะชุมชนให้เกิดประโยชน์
และเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังจำหน่ายสินค้ามือสองในราคาที่เหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไป
ผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงบริการได้ง่าย เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
 
Lanta Innovation Recycling Products Center - LIRPC - Lanta's Innovation Recycling Products Center ร่วมกับเทศบาลเมืองเกาะลันตาใหญ่ อบรมอาชีวศึกษาในการผลิตสินค้าจากขยะ เพื่อสร้างผลลัพธ์การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชุมชน โดยรายได้ของศูนย์นวัตกรรมการรีไซเคิลลันตาจากการดำเนินงานจะถูกแบ่ง เป็น 2 ส่วน:
 
มอบให้แก่เทศบาลเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และอีกส่วนหนึ่งมอบให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมลดขยะในชุมชนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนต่อไป
 
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนวัตกรรมของลันตา แนวทางของ LIRPC ในการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน LIRPC จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน มาประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในชีวิตประจำวันกันเถอะ โดยตระหนักถึงคุณค่าของทุกทรัพยากรที่ใช้ เข้าใจว่าทรัพยากรที่เราใช้นั้นมีอยู่อย่างจำกัดและถูกใช้จนหมด ดังนั้น เราจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่านั้นด้วยความรับผิดชอบและด้วยความทะนุถนอม เริ่มต้นง่าย โดยใช้แบบประหยัด นำกลับมาใช้ใหม่ และดัดแปลงเพิ่มมูลค่าให้เป็นประโยชน์ รีไซเคิล ไม่ใช้ทรัพยากรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเมื่อใช้ แยก ทิ้ง และกำจัดอย่างถูกวิธี แค่นั้น ทุกคนก็สามารถดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้
Visitors: 2,459